Nabór na rok szkolny 2023/2024

2 lut 2023

nabor

Zapisy uczniów do klas 1 na rok szkolny 2023/ 2024

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 213 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie zaprasza kandydatów do klasy pierwszej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,
 • niepełnosprawności sprzężone.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły (plik do pobrania w zakładce „Dla kandydata” ➡ „Dokumenty”),
 • karta informacyjna (plik do pobrania  w zakładce „Dla kandydata” ➡ „Dokumenty”),
 • kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego aktualnego na dany etap edukacyjny,
 • inne opinie i ważne dokumenty dotyczące ucznia.

 

Zapisy uczniów do klas 4 – 8

Rodziców zainteresowanych przyjęciem dziecka do klas 4-8 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym zapraszamy w miarę dostępności miejsc, po konsultacji ze szkolnym pedagogiem i psychologiem.

 

Terminy przyjmowania uczniów do szkół specjalnych

Harmonogram przyjmowania do szkół podstawowych specjalnych uczniów z niepełnosprawnościami w roku szkolnym 2023/2024.

Poniższe terminy zostały ustalone w związku z organizacją roku szkolnego 2023/2024 w szkołach i placówkach specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Jeśli szkoła lub placówka dysponuje wolnym miejscem uczeń (wychowanek) może być przyjęty także poza terminem określonym w harmonogramie. O przyjęciu ucznia decyduje dyrektor szkoły lub placówki. Kandydatom niezakwalifikowanym miejsce w szkole specjalnej wskazuje Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

 • 1 lutego – 17 marca przyjmowanie wniosków do szkół specjalnych

Wymagane jest dołączenie do wniosku kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego aktualnego na dany etap edukacyjny.[1]

Dokumenty można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 im. Ireny Sendlerowej , ul. Elektoralna 12/14, 01-139 Warszawa.

 • do 31 marca informacja od dyrektorów szkół dla rodziców kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.[2]
 • do 21 kwietnia potwierdzenie przez rodziców woli zapisu kandydata w szkole, do której został zakwalifikowany.
 • między 22 kwietnia a 10 maja ewentualna procedura uzupełniająca dla kandydatów z list rezerwowych. Składanie potwierdzeń woli zapisu ucznia do szkoły-dotyczy kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej. Potwierdzenie składa rodzic/prawny opiekun kandydata w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Termin na złożenie potwierdzenia woli podaje dyrektor szkoły w informacji o zakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

Informacja dla kandydatów spoza Warszawy

Zgodnie z prawem oświatowym[3] przyjęcie ucznia (wychowanka) zamieszkałego w innym niż m.st. Warszawa powiecie możliwe jest, jeśli szkoła dysponuje wolnym miejscem. Ponadto, wymagane jest skierowanie do szkoły wydane przez Dyrektora Biura Edukacji. W związku z tym, wnioski kandydatów niezamieszkałych w Warszawie rozpatrywane będą:

 • po 11 maja – w przypadku szkół podstawowych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w tym w Instytucie Głuchoniemych im. J. Falkowskiego i Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1
 • po 21 sierpnia – w przypadku pozostałych szkół podstawowych specjalnych.

Co zrobić, gdy w wybranej szkole specjalnej brak wolnych miejsc? Informacja dla kandydatów zamieszkałych w Warszawie.

Kandydatom niezakwalifikowanym miejsce w szkole specjalnej wskazuje Dyrektor Biura Edukacji. W tym celu rodzice niezakwalifikowanego kandydata składają w Urzędzie m.st. Warszawy wniosek o wskazanie miejsca w szkole specjalnej[4]. Druk wniosku można pobrać ze strony Biura Edukacji. Wersja papierowa dostępna jest również w każdej szkole specjalnej prowadzonej przez m.st. Warszawę i w Biurze Edukacji.

Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek i kopię orzeczenia można złożyć w Kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

 [1] Aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest orzeczenie, które we wrześniu 2023 r. będzie zgodne z klasą nauczania np. uczeń rozpoczynający naukę w klasie I szkoły podstawowej specjalnej powinien posiadać orzeczenie na I etap edukacyjny tj. na czas nauki w klasach I-III.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest złożenie zaświadczenia z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o wpłynięciu wniosku o przeprowadzenie badania w celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak wniosek podlega uzupełnieniu w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły.

[2] W sytuacji, gdy z wnioskiem o przyjęcie do szkoły zostało złożone wyłącznie zaświadczenie z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, po otrzymaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego jego kopię należy niezwłocznie dostarczyć do szkoły. Warunkiem przyjęcia kandydata jest posiadanie przez niego orzeczenia, zgodnego z programem nauczania w oddziale, do którego kandydat został wstępnie zakwalifikowany.
[3] na podstawie art. 127 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016–Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.
[4] w związku z art. 127 ust. 13 i 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)

 

Skip to content