Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Trening umiejętności społecznych TUS

Zajęcia w ramach treningu umiejętności społecznych są realizowane w formie zajęć grupowych. Grupa dobrana jest według wieku, etapu edukacyjnego oraz potrzeb i możliwości uczniów. Grupa liczy zazwyczaj od 4 do 10 uczestników. Zajęcia prowadzone są przez terapeutów treningu umiejętności społecznych oraz w klasach starszych z elementami socjoterapii. Zajęcia grupowe ukierunkowane są na rozwój kompetencji społecznych, komunikacyjnych, emocjonalnych z uwzględnieniem umiejętności poznawczych, poczucia tożsamości i własnej wartości. Zajęcia prowadzone są w sposób atrakcyjny dla uczniów poprzez połączenie gier oraz zabaw społecznych i nauki w dorosłym życiu.

Zajęcia mają na celu:
– utrwalanie zasad i norm panujących w szkole i w społeczeństwie,
– naukę rozróżniania i identyfikowania podstawowych emocji, rozumienia siebie i innych ludzi,
– nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami,
– współpracę w grupie,
– rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, w tym tworzenie spójnej wypowiedzi na forum grupy,
– wyrównywanie deficytów umiejętności społecznych poprzez kształtowanie prawidłowych relacji w grupie opartych na szacunku, uczciwości i tolerancji,
– zwiększenie świadomości wpływu na własne życie – rozwijanie poczucia odpowiedzialności,
– rozwijanie umiejętności pozytywnego rozwiązywania konfliktów,
– radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
– radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniami,
– budowanie prawidłowego obrazu samego siebie – wzmacnianie samooceny.

Program rekomendowany: „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”.

Realizacja programu mającego na celu promocję zdrowia i dobrego samopoczucia dzieci poprzez rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych, kształtowanie postaw optymizmu, wiary w siebie oraz pozytywnego nastawienia.
Celem Programu jest stworzenie Apteczki Pierwszej Pomocy Emocjonalnej w celu rozpoznawania i nazywania swoich potrzeb. Uwrażliwienie na to, czym są wartości, co cenimy w życiu idlaczego.Postrzeganie potrzeb jakouniwersalnych wartości dla każdego człowieka.

Cele szczegółowe programu:
a) budowanie poczucia własnej wartości i umiejętności refleksji nad sobą poprzez rozwój świadomości własnych uczuć, potrzeb i schematów reagowania na problemy;
b) rozwijanie umiejętności współpracy i budowanie dobrych relacji z innymi;
c) troska o zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne;
d) kształtowanie pozytywnego myślenia oraz postaw: optymizmu, wytrwałości, pracowitości, życzliwości, wdzięczności ( sprzyjających rozwijaniu poczucia szczęścia, osiąganiu dobrych wyników w nauce i sukcesów w życiu;
e) Pielęgnowanie kreatywności i ciekawości oraz rozwijanie zdolności poznawczych;
f) Rozwijanie umiejętności koncentracji i relaksacji poprzez uważne oddychanie
i słuchanie oraz ćwiczenie uważnej obecności;
g) Nabywanie wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu w zakresie niezbędnym do zrozumienia własnych reakcji;
h) Kształtowanie umiejętności uważnego i świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, do innych ludzi i do samego siebie.

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Diagnozujemy indywidualne potrzeby edukacyjne, rozwój emocjonalno-społeczny, trudności w zachowaniu oraz możliwości psychofizyczne ucznia z niepełnosprawnością intelektualną. Regularna obserwacja uczniów pod kątem całościowej oceny funkcjonowania dziecka, pozwala na bieżące modyfikowanie oddziaływań terapeutycznych. Wraz z zespołem nauczycieli prowadzona jest ocena aktualnego rozwoju psychofizycznego uczniów stanowiąca podstawę do stworzenia indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego lub jego modyfikacji. W zależności od potrzeb przeprowadzamy badania diagnostyczne.

Poradnictwo

Prowadzimy konsultacje, których celem jest omówienie niepokojących zachowań dziecka, jego tempa i poziomu rozwoju oraz trudności emocjonalnych. W ramach konsultacji prowadzimy wstępną diagnozę, udzielamy wsparcia rodzicom dzieci doświadczających różnych trudności, wskazujemy na jakie czynniki zwrócić szczególną uwagę w pracy z dzieckiem, kierujemy również do innych, specjalistycznych poradni, w których dziecko lub rodzice mogą uzyskać odpowiednią dla nich pomoc. Organizujemy pomoc dla rodziców w załatwianiu różnych spraw wynikających z zaopatrzenia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Organizujemy pomoc socjalną. Wspieramy rodziców w radzeniu sobie z osobistymi problemami.

Orzecznictwo/Opiniowanie

Opracowujemy opinie psychologiczno-pedagogiczne o uczniach niezbędne w orzecznictwie sądowym, przyznawaniu świadczeń związanych z niepełnosprawnością intelektualną oraz na potrzeby Zespołu Orzekającego w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.
W zależności od potrzeb sporządzamy opinię o funkcjonowaniu ucznia na potrzeby diagnozy i terapii medycznej (np. psychiatra, neurolog).

Terapia

Przeprowadzamy zajęcia terapeutyczne z zakresu terapii psychologicznej i pedagogicznej (zgodnie z zaleceniami z orzeczenia) w formie indywidualnej lub grupowo. Ponadto w klasach prowadzone są zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych z wykorzystaniem elementów metody ART i START.

Interwencja

Wspieramy w pracy nauczycieli, rodziców i uczniów w różnych sytuacjach kryzysowych. Stale współpracujemy z Policją, Strażą Miejską, instytucjami pomocowymi. Prowadzimy rozmowy o charakterze mediacyjnym w sytuacjach kryzysowych między nauczycielami, rodzicami i uczniami. Czuwamy nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów.

Profilaktyka

Podejmujemy działania z zakresu profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa oraz zdrowia odbywające się w formie cyklicznej (apele wychowawcze, spotkania ze Strażą Miejską, Policją) lub doraźnej.

Zajęcia psychoedukacyjne

Psychoedukacja przede wszystkim ma za zadanie udzielenie informacji na temat rozwoju dzieci oraz sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi z uwzględnieniem możliwości rozwojowych i potrzeb dziecka oraz rodziców. W zasadzie tematem konsultacji
i psychoedukacji w naszym gabinecie może być każde zachowanie, uczucie czy problem pojawiający się w relacji dziecko-rodzic, dziecko-środowisko zewnętrzne, dziecko-jego świat wewnętrzny.
Dodatkowo prowadzimy zajęcia z zakresu profilaktyki (tematyka zajęć ustalana jest w zależności od potrzeb i zgłoszeń rodziców, dzieci i nauczycieli).

Doradztwo zawodowe:

Zajęcia mają na celu:
• przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji dotyczącej wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej;
• wspieranie uczniów w wyborze dalszego kształcenia: wybór szkoły ponadpodstawowej, zawodu i planowania kariery edukacyjno-zawodowej;
• poznanie możliwości wyboru dostępnych ścieżek edukacyjno-zawodowych;

Cele szczegółowe:

• rozwijanie samodzielności, zaradności, wspomaganie autonomii i niezależności życiowej uczniów,
• przygotowanie do wykonywania (indywidualnie i zespołowo) różnych prac, mających na celu zaspokajanie potrzeb własnych i otoczenia,
• kształtowanie kompetencji społeczno-zawodowych istotnych z punktu widzenia samodzielności w dorosłym życiu,
• poznanie i umiejętność nazwania swoich mocnych strony, zainteresowań, umiejętności, zdolności i predyspozycji zawodowych,
• zdobycie wiedzy na temat różnych zawodów, szczególnie tych oferowanych przez kształcenie specjalne,
• kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy, w aspekcie motywacji, kompetencji i zaangażowania w pracę.

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Wioletta Dudzik:
Poniedziałek
9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 9:00, 10:00 – 11:00, 13:00 – 17:00
Środa 9:00 – 10:00, 11:00 – 13:00
Czwartek 13:00 – 16:00
Piątek 10:00 – 11:00, 13:00 – 13:00, 14:00 – 16:00
Konsultacje dla rodziców (po wcześniejszym umówieniu terminu)

Karolina Szablewska:
Poniedziałek
11:00 – 14:00
Wtorek 13:00 – 14:00
Środa 8:00 – 11:00
Czwartek 12:00 – 14:00
Piątek 9:00 – 12:00
Konsultacje dla rodziców (po wcześniejszym umówieniu terminu)

Godziny pracy psychologa szkolnego:

Paulina Boczkowska:
Poniedziałek
9:00 – 13:00
Wtorek 9:00 – 11:00
Środa 10:00 – 14:00
Czwartek 12:00 – 14:00
Piątek 9:00 – 12:00
Konsultacje dla rodziców (po wcześniejszym umówieniu terminu)

Maria Lubowidzka – Dąbrowska:
Poniedziałek 12:00 – 14:00
Wtorek 8:00 – 11:00, 12:00 – 14:00, 15:00– 17:00
Środa 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Czwartek 8:00 – 12:00
Piątek 10:00 – 13:00
Konsultacje dla rodziców (po wcześniejszym umówieniu terminu)

Uczniów

Nagrody i medale

Absolwentów

Darczyńców

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 213

tel.: (22) 620 39 31
faks: (22) 620 39 31
e-mail: administracja.sp213@eduwarszawa.pl

ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa

 

Skip to content