INFORMACJE O NABORZE

Harmonogram przyjmowania do szkół podstawowych specjalnych uczniów z niepełnosprawnościami w roku szkolnym 2024/2025.

Poniższe terminy zostały ustalone w związku z organizacją roku szkolnego 2024/2025 w szkołach i placówkach specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Jeśli szkoła lub placówka dysponuje wolnym miejscem uczeń (wychowanek) może być przyjęty także poza terminem określonym w harmonogramie. O przyjęciu ucznia decyduje dyrektor szkoły lub placówki. Kandydatom niezakwalifikowanym miejsce w szkole specjalnej wskazuje Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

 

  • 1 lutego – 15 marca przyjmowanie wniosków do szkół specjalnych

Wymagane jest dołączenie do wniosku kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego aktualnego na dany etap edukacyjny.[1]

Dokumenty można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres :

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 213 im. Ireny Sendlerowej, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa

  • do 27 marca informacja od dyrektorów szkół dla rodziców kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • do 26 kwietnia potwierdzenie przez rodziców woli zapisu kandydata w szkole, do której został zakwalifikowany – Potwierdzenia woli zapisu dokonuje się tylko w jednej szkole

Informacja dla kandydatów spoza Warszawy

Zgodnie z prawem oświatowym[2] przyjęcie ucznia (wychowanka) zamieszkałego w innym niż m.st. Warszawa powiecie możliwe jest, jeśli szkoła dysponuje wolnym miejscem. Ponadto, wymagane jest skierowanie do szkoły wydane przez Dyrektora Biura Edukacji.

W związku z tym, wnioski kandydatów niezamieszkałych w Warszawie rozpatrywane będą:

po 13 maja – w przypadku szkół podstawowych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w tym w Instytucie Głuchoniemych im. J. Falkowskiego i Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1.

po 19 sierpnia – w przypadku pozostałych szkół podstawowych specjalnych.

Co zrobić, gdy w wybranej szkole specjalnej brak wolnych miejsc? Informacja dla kandydatów zamieszkałych w Warszawie.

Kandydatom niezakwalifikowanym miejsce w szkole specjalnej wskazuje Dyrektor Biura Edukacji. W tym celu rodzice niezakwalifikowanego kandydata składają w Urzędzie m.st. Warszawy wniosek o wskazanie miejsca w szkole specjalnej[3]. Druk wniosku można pobrać ze strony Biura Edukacji. Wersja papierowa dostępna jest również w każdej szkole specjalnej prowadzonej przez m.st. Warszawę i w Biurze Edukacji.

Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek i kopię orzeczenia można złożyć w Kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

[1] Aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest orzeczenie, które we wrześniu 2024 r. będzie zgodne z klasą nauczania np. uczeń rozpoczynający naukę w klasie I szkoły podstawowej specjalnej powinien posiadać orzeczenie na I etap edukacyjny tj. na czas nauki w klasach I-III.

[2] na podstawie art. 127 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016–Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 t.j.)

[3] w związku z art. 127 ust. 13 i 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 t.j.)

 

Uczniów

Nagrody i medale

Absolwentów

Darczyńców

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 213

tel.: (22) 620 39 31
faks: (22) 620 39 31
e-mail: administracja.sp213@eduwarszawa.pl

ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa

 

Skip to content