RODO

RODO – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), którego celem jest:

 • zapewnienie spójnego i jednolitego stosowania przepisów o ochronie podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w całej Unii, a także dostosowania ich do obowiązujących przepisów
 • potrzeba zagwarantowania najwyższych standardów dotyczących prawa do ochrony danych osobowych
 • wprowadzenie równorzędnego ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,
 • zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,

Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa nr 213 im. I. Sendlerowej
ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa
tel. 22 620 39 31, e-mail: administracja.sp213@eduwarszawa.pl

Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w wyrażonej przez Państwa zgodzie tj. celach promocji osiągnięć ucznia, organizacji odbioru ucznia, zapewnienia bezpieczeństwa. Przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.

Inspektorem Państwa danych osobowych jest pan Bartłomiej Wójcik, e- mail: mbfo.iod.@um.warszawa.pl

Państwa dane osobowe oraz dane dziecka, którego Państwo są rodzicami/opiekunami prawnymi, będą przechowywane przez okres wskazany w Prawie Oświatowym i ustawie o Systemie Oświaty oraz będą przetwarzane w celu:

 • realizacji procesu kształcenia,
 • dokumentacji przebiegu nauczania, tj. w dzienniku ucznia,
 • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy Prawo Oświatowe i ustawy o Systemie Oświaty.

W niektórych sytuacjach szkoła ma prawo do przekazania dalej danych Państwa oraz uczniów – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni, i którym zleci czynności przetwarzania danych lub też wynika to z obowiązku ustawowego administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji określonych celów czy umów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożnością realizacji tych celów lub umów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Oświaty jest obligatoryjne.

W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych (prawo bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do sprzeciwu w każdym momencie;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale brak wyrażenia zgody może znacznie utrudnić prawidłową realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych na rzecz Państwa dziecka.

Dyrektor Szkoły
Celina Maszke-Kaczorek

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Uczniów

Nagrody i medale

Absolwentów

Darczyńców

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 213

tel.: (22) 620 39 31
faks: (22) 620 39 31
e-mail: administracja.sp213@eduwarszawa.pl

ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa

 

Skip to content