SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 213 im. Ireny Sendlerowej w roku szkolnym 2023/2024

 

Klasy 1 – 3

Przewodniczący – Mateusz Koralewski kl. 2a

Zastępca – Nela Kowalczyk kl. 2b

Sekretarz – Marcel Gorzkowski kl. 3a

Opiekun samorządu klas 1-3: Pani Dorota Suchecka.

Klasy 4 – 8

Przewodniczący – Kacper Stępka 8a

Zastępca – Agnieszka Paszkowska 8d

Sekretarz – Kuba Domżalski 8c

Opiekunowie samorządu klas 4-8: Pani Anna Kobylańska i Pani Agnieszka Broniszewska

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 213
im Ireny Sendlerowej w Warszawie

§ 1

W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”. Samorząd  stanowią wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 213 im. Ireny Sendlerowej. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

§ 2

Cele Samorządu:

 1. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności Szkoły.
 2. Współpraca z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły.
 3. Rozwijanie samorządności i aktywności na forum Szkoły i poza nią oraz demokratycznych form współżycia.
 4. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
 5. Rozwijanie modelu ucznia aktywnego i odpowiedzialnego.
 6. Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, zdrowotną, regionalną i ekologiczną.

Zadania Samorządu:

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej nr 213 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie
 2. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 3. Czynne uczestniczenie w życiu Szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych zadań szkoły.
 4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły oraz własnych zainteresowań.
 5. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
 6. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 7. Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych.

§ 3

1.Struktura organizacyjna.

Władzami samorządu uczniowskiego są:

 • Na szczeblu klas – samorządy klasowe,
 • Na szczeblu szkoły – prezydium samorządu uczniowskiego.

W skład prezydium wchodzą:

 • Przewodniczący Samorządu,
 • Zastępca przewodniczącego,
 • Członkowie prezydium.

 

 1. Członkowie  prezydium  wybierani są przez ogół uczniów  na  wszystkich  etapach edukacyjnych poprzez wyłanianie po trzech przedstawicieli klas na zebraniach klasowych.
 2. Przewodniczący wybierany jest przez w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów.
 3. Wybory odbywają się we wrześniu.
 4. Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu.
 5. Wybory do władz Samorządu poprzedza kampania wyborcza organizowana przez sztaby wyborcze poszczególnych kandydatów.
 6. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
 7. Kadencja prezydium trwa rok.
 8. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
 9. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego samorządu.
 10. Członka prezydium można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu.
 11. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
 12. Samorząd pracuje w sekcjach, przy czym liczbę, skład i zadania sekcji opracowywane są na ogólnym zebraniu, gdzie wybierani są członkowie sekcji.
 13. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

§ 4

 1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
 • rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 1. Kompetencje samorządu uczniowskiego:
 • koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
  przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej wniosków, opinii, sugestii członków Samorządu,
 • wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

§ 5

 1. Opiekuna Samorządu wybierają wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu.
 3. Opiekun Samorządu uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa głosu) obrad prezydium i koordynatora działalności samorządu.
 4. Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
 5. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa jeden rok

§ 6

 1. Wszystkie decyzje prezydium i samorządów klasowych podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.
 2. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

§ 7

 1. Zmiany Regulaminu Samorządu można dokonać podczas wspólnych obrad Samorządu na wniosek przewodniczącego Samorządu, opiekuna Samorządu, Dyrekcji Szkoły lub co najmniej połowy członków Samorządu.

Uczniów

Nagrody i medale

Absolwentów

Darczyńców

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 213

tel.: (22) 620 39 31
faks: (22) 620 39 31
e-mail: administracja.sp213@eduwarszawa.pl

ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa

 

Skip to content